ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής που θα ληφθούν υπόψη και θα βαθμολογηθούν είναι:

 • Βαθµός πτυχίου
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
 • Αν έχει ωφεληθεί από ανάλογη δράση συµβουλευτικής ή/και κατάρτισης στην τελευταία τριετία

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:

 1. 1.Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου

 

 1. 2.Άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς)

 

 1. 3.Αποδεικτικό τόπου κατοικίας

 

 1. 4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήµου

 

 1. 5.5. Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια .Ο.Υ. και τυχόν µεταβολές αυτής

 

 1. 6.Εκκαθαριστικό Σηµείωµα ή αντίγραφο αυτού του οικονοµικού έτους έναρξης της δραστηριότητας.

 

 1. 7.Αντίγραφο τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλµατος στις ειδικότητες στις οποίες απαιτείται. !ια πτυχιούχους αλλοδαπής θα προσκοµίζεται η αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, η οποία δεν απαιτείται να προσκοµιστεί αν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. 8.Αντίγραφο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (αν υπάρχει). !ια τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού θα προσκοµίζεται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εάν και εφόσον απαιτείται.

 

 1. 9.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για συµµετοχή του ωφελούµενου ή µη σε ανάλογες δράσεις συµβουλευτικής - κατάρτισης κατά την τελευταία τριετία.

 

 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής των ωφελουµένων εξειδικεύτηκαν σύµφωνα µε το χαρακτήρα και τον τύπο της προτεινόµενης παρέµβασης, την συνάφεια τους µε τους στόχους του σχεδίου δράσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οµάδας-στόχου.

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρίσκεστε εδώ: Home ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ