ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Επωνυμία

Επωνυμία Α.Σ.: «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Επωνυμία Α.Σ. στα Αγγλικά: DEVELOPMENT PARTNERSHIP «YOUNG SCIENTISTS OF EPIRUS»

 Τίτλος Πράξης

«Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο»

«Local Employment Plan for Young Scientists in Epirus»

 Νομική Μορφή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα (στην οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216Α/30.09.2011) και από τα οριζόμενα στα άρθρα 741 και επ. και 784 του Αστικού Κώδικα) και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση και υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο» στο πλαίσιο της δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Οι πόροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης προέρχονται αποκλειστικά από την επιχορήγηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την εκτέλεση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστηµόνων στην Ήπειρο»

Όργανα Διοίκησης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» είναι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο,
  • Ο Συντονιστής Εταίρος και
  • Ο Διαχειριστής

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης που έχει αναλάβει και διαρκεί τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχει αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρίσκεστε εδώ: Home Α.Σ.ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ